Hva er EU-kontroll

04 oktober 2023
Johanne Hansen

EU-kontroll, eller Periodisk Kjøretøykontroll som det også kalles, er en obligatorisk kontroll av kjøretøyets tekniske tilstand som gjennomføres i alle EU-land. Formålet med EU-kontrollen er å sikre at kjøretøyet er trygt å kjøre og at det oppfyller de tekniske kravene som er satt av lovgivningen.

EU-kontroll er et viktig verktøy for å opprettholde trafikksikkerheten på veiene. Kontrollen utføres av godkjente verksteder eller kontrollorganer som er autorisert til å utføre denne typen kontroll.

Typer av EU-kontroll

Det finnes to hovedtyper av EU-kontroll:

european union

1. Periodisk kjøretøykontroll: Dette er den vanligste typen EU-kontroll og gjelder alle kjøretøy som er eldre enn fire år. Kontrollen må gjennomføres hvert andre år på personbiler og hvert år på lastebiler og busser.

2. Ekstraordinær kjøretøykontroll: Denne typen kontroll gjennomføres når det er mistanke om at kjøretøyet er teknisk mangelfullt eller ikke oppfyller kravene som er satt av lovgivningen. Denne kontrollen kan gjennomføres når som helst og gjelder alle kjøretøy uavhengig av alder.

Kvantitative målinger om EU-kontroll

Årlig gjennomføres det millioner av EU-kontroller i EU-landene. Ifølge tall fra Eurostat er det betydelige forskjeller mellom land når det gjelder antall kjøretøy som blir godkjent ved EU-kontroll. For eksempel hadde Finland høyest godkjenningsrate med 87,6% av kjøretøyene som passerte kontrollen, mens Romania hadde lavest godkjenningsrate med kun 20,4%.

I tillegg er det også store forskjeller mellom land når det gjelder andelen kjøretøy som får pålegg om nødvendig reparasjon etter EU-kontrollen. Ifølge tall fra Eurostat hadde Nederland den høyeste andelen med 11,2%, mens Slovakia hadde den laveste andelen med 0,6%.

Forskjeller mellom EU-kontroller

Selv om EU-kontrollen i prinsippet skal være lik i alle EU-land, kan det likevel være noen forskjeller i hvordan kontrollen utføres. Dette kan skyldes ulike tolkninger av regelverket eller ulikheter i utstyr og teknologi som benyttes i kontrollprosessen.

Det kan også være forskjeller i hvor grundig kontrollene utføres, avhengig av landets prioriteringer og ressurser. Noen land kan ha en strengere kontrollpraksis og være mer nøye med å avdekke feil og mangler, mens andre land kan ha en mer overfladisk tilnærming.

Historisk gjennomgang av fordeler og ulemper med EU-kontroll

Europas første kjøretøykontrollordning ble introdusert på 1960-tallet for å håndtere økende trafikksikkerhetsproblemer. Siden da har EU-kontroll blitt videreutviklet og innført i alle EU-land.

Fordelene med EU-kontroll er åpenbare. Kontrollen bidrar til å redusere risikoen for trafikkulykker og kan redde liv. Ved å sikre at kjøretøyene oppfyller tekniske kravene, blir veiene tryggere for både sjåfører og andre trafikanter.

Samtidig har det vært diskusjoner og debatter om EU-kontrollens effektivitet og nytteverdi. Noen hevder at kontrollen kan være kostbar og byrdefull for kjøretøyiere, spesielt for dem som eier eldre kjøretøy som ofte krever mer omfattende reparasjoner for å bestå kontrollen.

Dette er imidlertid problemstillinger som lovgivning og kontrollpraksis har tatt hensyn til. Det er vanligvis gitt ulike unntak eller lettelse for eldre kjøretøy, og kostnadene ved kontrollen anses generelt som en nødvendig investering for trafikksikkerheten.Konklusjon

EU-kontroll er en viktig del av trafikksikkerhetsarbeidet i EU-landene. Kontrollen bidrar til å sikre at kjøretøyene oppfyller de tekniske kravene og dermed bidrar til å øke trafikksikkerheten på veiene.

Gjennom både periodisk og ekstraordinær kjøretøykontroll blir feil og mangler avdekket og nøytralisert før de kan utgjøre en risiko for trafikksikkerheten. Dette er viktig både for sjåfører, passasjerer og andre trafikanter.

Selv om det kan være noen forskjeller i hvordan EU-kontrollen utføres mellom landene, er formålet og prinsippene bak kontrollen de samme. Sikkerheten til veiene er avhengig av at kjøretøyene er i god stand, og EU-kontrollen spiller en viktig rolle i å opprettholde denne sikkerheten.

FAQ

Hva er formålet med EU-kontroll?

Formålet med EU-kontroll er å sikre at kjøretøyene er trygge å kjøre og oppfyller de tekniske kravene satt av lovgivningen for å opprettholde trafikksikkerheten.

Hva er forskjellene mellom EU-kontroller i ulike EU-land?

Selv om EU-kontrollen i prinsippet skal være lik i alle EU-land, kan det være noen forskjeller i tolkning av regelverket og kontrollpraksis. Det kan også være ulikeressurser og prioriteringer, noe som kan påvirke grundigheten og måten kontrollen gjennomføres på.

Hvilke typer EU-kontroll finnes?

Det finnes to hovedtyper av EU-kontroll. Den periodiske kjøretøykontrollen gjelder for alle kjøretøy eldre enn fire år, og den ekstraordinære kjøretøykontrollen gjelder når det er mistanke om tekniske mangler eller brudd på kravene.

Flere nyheter